Tag Archives: citrix virtual desktop

سیتریکس چیست؟ تیرِ خلاص بر حقایقی که از آن نمی‌دانید!

مقاله پیش رو را: با دقت و آرامش مطالعه کنید، بارها مطالعه کنید و هر چه سؤال دارید مطرح کنید. حرف اضافه‌ای در کار نیست هر آن چیز که می‌خوانید درک خالصی از علوم است. اگر هیچ چیز نمی‌دانید بخوانید اگر تصور می‌کنید همه چیز را می دانید، باز هم بخوانید! مقدمه از نام سیتریکس همان بس…

Read More

در نسخه CVAD 7. 20.06 چه تغییراتی رخ داده است؟

سیتریکس و چالش های جدید همانطور که میدانید، جای تعجب نیست که در چند ماه اخیر، تیم های IT تحت فشار کاری زیادی بوده و در حال پیدا کردن راه و پیاده سازی نقشه هایی برای تداوم کسب و کارشان در دوران بحران بوده اند. در این بین ادمین های شبکه بزرگترین بار را به…

Read More