سیتریکس و چالش های جدید همانطور که میدانید، جای تعجب نیست که در چند ماه اخیر، تیم های IT تحت فشار کاری زیادی بوده و در حال پیدا کردن راه و پیاده سازی نقشه هایی برای تداوم کسب و کارشان در دوران بحران بوده اند. در این بین ادمین های شبکه بزرگترین بار را به…

Read More