مقاله پیش رو را: با دقت و آرامش مطالعه کنید، بارها مطالعه کنید و هر چه سؤال دارید مطرح کنید. حرف اضافه‌ای در کار نیست هر آن چیز که می‌خوانید درک خالصی از علوم است. اگر هیچ چیز نمی‌دانید بخوانید اگر تصور می‌کنید همه چیز را می دانید، باز هم بخوانید! مقدمه از نام سیتریکس همان بس…

Read More