اشتراک گذاری GPU Vmware از تکنولوژیی که از Bitfusion کسب کرده به منظور تامین زیرساختهایی مناسب برای استفاده AI/ML بهره گرفته است. این قابلیت امکان به اشتراک گذاری قدرت محاسباتی GPU را فراهم می کند . منظور از ML چیه ؟ پاسخ از آتوسا اسلامی الگوریتم‌های یادگیری ماشین یه مدل ریاضیه که بر اساس داده‌های نمونه…

Read More