نرم افزار های عمومی مورد نیاز

Version 6.1.18 Windows
VirtualBox 100MB

سیستم عامل های مورد نیاز

Version 20.04 LTS
Ubuntu Server 1.1GB
Version 20.04 LTS
Ubuntu Desktop 2.5GB
Version 7 (2009)
CentOS 4.3GB