محدودیت های ارتباطی حتما به این موضوع فکر کرده اید که با شیوع ویروسی به نام کرونا (COVID-19) که در ماه های گذشته, بسیاری از شرکت ها و سازمان ها را تحت تاثیر خود قرار داده, اکنون افراد این شرکت ها چگونه با یکدیگر در ارتباط خواهند بود ؟؟؟طبیعی است که هر سازمانی نیاز به…

Read More