تاثیر اینترنت اشیا بر زندگی و کار اینترنت اشیاء (IoT) تأثیر چشمگیری در نحوه زندگی ما داشته و جنبه های مختلف زندگی روزمره را هوشمندتر و کارآمدتر کرده است. ارتباطات و اینترنت پرسرعت، روز به روز ارزانتر و دردسترس تر می شوند، هزینه فناوری هوشمند رو به کاهش است و دستگاه های بیشتری با قابلیت اتصال بی…

Read More