linux و بازی شطرنج linux در بازی های فکری مانند شطرنج تحول ایجاد کرده است. شطرنج که با قدمتی بیش از 1200 سال شناخته می شود؛ همچنان که به عنوان بازی فکری برای نشان دادن توانایی ذهنی و قدرت محاسباتی است؛ و به طور کلی روش خوبی برای گذر زمان است. اگر می توانید یک…

Read More